Zanurzony w pięknie. Efrem Maria z Kcyni (1894-1970), kapucyn Stanisław Klawitter

45,00 


7 w magazynie

ISBN: 978-83-63440-70-1
Kategorie: ,

Materiały z międzynarodowego sympozjum
zorganizowanego w 50. rocznicę śmierci artysty

Słowo Ministra Prowincjalnego

Pięćdziesiąta rocznica śmierci Stanisława Klawittera z Kcyni (1894-1970), który we wspólnocie Braci Mniejszych Kapucynów przyjął imię zakonne Efrem Maria, stała się okazją, by chyba po raz pierwszy od jego śmierci w sposób pogłębiony i naukowy przyjrzeć się bliżej postaci i twórczości tego franciszkańskiego artysty.
Ojciec Efrem, będąc głęboko uzdolniony, miał szczęście rozwijać swoją osobowość i kształcić się w wielu europejskich ośrodkach sztuki religijnej, a to bez wątpienia wpłynęło na poziom jego prac. Wszechstronnie wykształcony i głęboko uduchowiony, wpatrzony przede wszystkim w postać świętego Franciszka z Asyżu, którego swoim życiem chciał wiernie naśladować, jako malarz, rzeźbiarz i rytownik obdarowywał sobie współczesnych franciszkańską wizją Boga i człowieka.
Klawitter jako prawdziwy humanista biegle władał ośmioma językami, a niektóre teksty Pisma Świętego oraz Iliadę i Odyseję cytował z pamięci. Bardzo wymagał od siebie samego i z ogromną pasją oddawał się postawionemu przed nim zadaniu. Do samego końca był wierny swemu powołaniu i pomimo choroby, której doświadczał przez ostatnie lata życia, nigdy nie przestał pracować i służyć drugiemu człowiekowi.
Choć wiele lat spędził za granicą, zawsze był oddany swojej ojczyźnie. Mając tylko dwanaście lat, angażował się w obronę polskości w zaborze pruskim, walczył o możliwość modlenia się i mówienia po polsku. Na starość powracał pamięcią do tych wydarzeń i za wszelką cenę chciał być pochowany w Polsce. Wrócił do kraju, mając 71 lat, po półwieczu życia i pracy w Niemczech, Włoszech, Belgii i Hiszpanii. Zamieszkał na krótki czas w rodzinnej Kcyni, a następnie w kapucyńskich domach w Zakroczymiu i Warszawie, gdzie zmarł i spoczął w klasztornych katakumbach w 1970 roku, przeżywszy lat 76.
Z wdzięcznością przyjmuję zarówno niniejszą publikację o naszym kapucyńskim Artyście, jak i sympozjum o ojcu Efremie, jakie miało być zorganizowane w Warszawie 3 grudnia 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa – Covid-19 zostało przeniesione na 2021 rok. Dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego studium, życzę, by otworzyło ono drogę do lepszego poznania dzieł ojca Efrema z Kcyni, a jednocześnie wpłynęło na ożywienie tak wartościowej formy ewangelizacji, jaką jest sztuka.

Minister Prowincjalny
Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
Br. Łukasz Woźniak OFMCap

Warszawa, 4 października 2020 roku

str. 308, w tym wkładka ze zdjęciami w kolorze 26 str.,
format 165×235 mm, oprawa twarda


Spis treści

 • Słowo Ministra Prowincjalnego.
 • Wstęp.
 • Presentazione del volume.
 • Skróty.
 • Grzegorz Filipiuk, Rys biograficzny – wprowadzenie w życie artysty.
 • Cyprian Janusz Moryc, „Każdy kolor mieszałem z myślami o Franciszku„. Legenda neofranciszkańska w kulturze europejskiej XIX i początków XX wieku.
 • Wiesław Block, „Trudne dobrego początki„ – pierwsze lata zakonnego życia młodego artysty.
 • Roman Aleksander Soczewka, Kapucyn rysował okładkę „Rycerza Niepokalanej„.
 • Yohannes Teklemariam Bache, Efrem Maria z Kcyni i jego dzieła w Muzeum Franciszkańskim w Rzymie.
 • Marcin Andrzej Derdziuk, Różnorodność dzieł artystycznych powstałych na terenie Belgii.
 • Valentí Serra de Manresa, Malarstwo ścienne w krypcie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej z Pompejów w Barcelonie.
 • Jan Kasprowicz, Działania artystyczne ojca Efrema uczynione dla Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Stanisław Efrem Klawitter w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Witraże w kościele pw. Św. Józefa w Inowrocławiu.
 • Justyna Makarewicz, Ślady pozostawione w rodzinnej Kcyni.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Ogólny szkic kalendarium życia i twórczości ojca Efrema Marii z Kcyni.
 • Przedstawienie autorów.
 • Bibliografia.
 • Fotografie przedstawiające niektóre wydarzenia i dzieła związane z osobą ojca Efrema z Kcyni.
 • Indeks osób.

* * * * *

Indice

 • Parola del Ministro Provinciale.
 • Introduzione.
 • Presentazione del volume.
 • Abbrevizioni.
 • Grzegorz Filipiuk, Schizzo biografico – introduzione alla vita di Klawitter.
 • Cyprian Janusz Moryc, „Ho mescolato ogni colore con i miei pensieri su Francesco„. Leggenda neo-francescana nella cultura europea tra XIX e XX secolo.
 • Wiesław Block, „Non facili inizi„ – i primi anni di vita religiosa del giovane artista.
 • Roman Aleksander Soczewka, Un cappuccino disegnò la copertina del „Cavaliere dell’Immacolata„.
 • Yohannes Teklemariam Bache, Ephrem Maria da Kcynia e le sue opere nel Museo Francescano di Roma.
 • Marcin Andrzej Derdziuk, Una varietà di opere artistiche realizzate in Belgio.
 • Valentí Serra de Manresa, Rilievi e affreschi nella cripta del santuario della Nostra Signora del Rosario di Pompei a Barcelona.
 • Jan Kasprowicz, Le attività artistiche di padre Efrem realizzate per la Basilica Cattedrale Primaziale di Gniezno.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Stanisław Efrem Klawitter nella collezione della Biblioteca Nazionale di Varsavia.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Vetrate nella chiesa di San Giuseppe a Inowrocław.
 • Justyna Makarewicz, Tracce lasciate nella città natale di Kcynia.
 • Natanaela Wiesława Błażejczyk, Cronologia della vita e dell’attività artistica di padre Efrem Maria da Kcynia.
 • Efrem Klawitter ricordato nell’arte.
 • Bibliografia.
 • Presentazione delle foto.
 • Indice delle persone.